Birdie Hosting

Algemene voorwaarden Birdie Hosting, januari 2014

1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Birdie Hosting wordt gesloten.
 2. Producten en diensten van Birdie Hosting: De door Birdie Hosting te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Birdie Hosting.

2. Toepasselijkheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Birdie Hosting.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Birdie Hosting niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Birdie Hosting gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Birdie Hosting schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte gedaan door Birdie Hosting heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Birdie Hosting; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Birdie Hosting.
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

5. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd.
 2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 3. Birdie Hosting kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en/of de domeinnaam opheffen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Birdie Hosting niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 4. Birdie Hosting heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Birdie Hosting het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  1. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  2. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  3. opdrachtgever de webserver overbelast;
  4. opdrachtgever het netwerk overbelast;
  5. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  6. opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6.Levering en leveringstijd

 1. Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Birdie Hosting zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

7. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. Birdie Hosting is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Data/emailverkeer

 1. Het data/emailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer die bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt per 1000MB 2.50 euro ex BTW berekend. In sommige gevallen kan Birdie Hosting vragen om een voorschot.
 2. Voor alle accounts hanteren wij een "fair use policy"

9. Prijzen

 1. Alle op onze site http://www.birdiehosting.nl genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Birdie Hosting heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan op deze site bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Birdie Hosting .
 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Birdie Hosting het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.
 4. Birdie Hosting stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en een rente verschuldigd is aan Birdie Hosting van één en een halve procent (1,5%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
 6. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan Birdie Hosting verschuldigde bedragen komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op vijftien procent (15%) van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van €75,00.
 7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Birdie Hosting kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Birdie Hosting een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 8. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een jaarlijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
 9. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
 10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Birdie Hosting is voldaan. Birdie Hosting heeft het recht om dan de domeinnaam op te heffen.
 11. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Birdie Hosting een vertragingsrente in rekening van één en een halve procent (1,5%) per maand , waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
 12. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Birdie Hosting het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te ristorneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geristorneerd.

11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Birdie Hosting site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
 2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Birdie Hosting ter van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door Birdie Hosting vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Birdie Hosting.

13. Aansprakelijkheid

 1. Birdie Hosting is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Birdie Hosting weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Birdie Hosting kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Birdie Hosting of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Birdie Hosting .
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Birdie Hosting slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Birdie Hosting voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Birdie Hosting voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Birdie Hosting .
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Birdie Hosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Birdie Hosting is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. Birdie Hosting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
 6. Birdie Hosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor data-verlies, opdrachtgever dient eigen geuploade gegevens zelf te waarborgen.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Birdie Hosting mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Birdie Hosting . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Birdie Hosting als gevolg daarvan lijdt.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling

 1. Birdie Hosting heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Birdie Hosting niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Birdie Hosting gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 100 euro excl. BTW.

16. Reclame

 1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Birdie Hosting vervalt.
 2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Birdie Hosting .
 3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Wijziging van de voorwaarden

 1. Birdie Hosting behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 2 maanden na bekendmaking van de wijziging op onze site http://www.birdiehosting.nl.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Birdie Hosting en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.